Vad är horisontella och vertikala linjer på excel-kalkylblad?

De horisontella linjerna kallas rader i ett excel-kalkylblad. De lodräta linjerna kallas kolumner i excel-kalkylbladet.